Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Všeobecné ustanovenia
I. Úvodné ustanovenia
1. Nasledujúce výrazy majú v tomto Prevádzkovom poriadku nasledovný význam:
a) Prevádzkovateľ znamená obchodnú spoločnosť Andrej Gabura- ARG COM., so sídlom Majerníková 3043/58, 84105 Bratislava, IČO: 33 827 206, spoločnosť zapísaná na Živnostenskom registri Bratislava, pod číslom 103-19231
b) Centrum znamená športový areál na Drieňovej ulici v Bratislave prevádzkovaný Prevádzkovateľom pozostávajúci z fitnesscentra, kardio zóny, sál na skupinové cvičenia, spinning a diagnostiku, tenisových kurtov, multifunkčného ihriska, detského ihriska a miestnosti na masáže.
c) Užívateľ znamená osobu, ktorá využíva služby Centra.
d) Registrovaný Užívateľ znamená užívateľa, ktorý je registrovaný v informačnom systéme Prevádzkovateľa v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom.
e) Zodpovedná osoba znamená osobu poverenú Prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany zákazníka vrátane poradenstva, inštruktáže, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami zákazníka v Centre pri využívaní služieb.
f) Cenník predstavuje zoznam odplát (cien) za tovary alebo služby prevádzkovateľa poskytované v Centre zákazníkom.
g) Otváracie hodiny predstavujú dobu, počas ktorých je možné využívať služby Centra verejnosťou.
h) Prevádzkový poriadok predstavuje súhrn práv a povinností zákazníka a zodpovedných osôb pri prevádzkovaní Centra.
2. Výklad:
a) Slová použité v tomto prevádzkovom poriadku v jednotnom čísle, pokiaľ nebude uvedené inak alebo z kontextu nevyplynie inak, zahŕňajú i výrazy v množnom čísle a slová uvedená v množnom čísle zahŕňajú i zodpovedajúce výrazy v jednotnom čísle.
b) Slová označujúce osoby sa vzťahujú ako na fyzické osoby, tak aj na právnické osoby, a aj na právnych nástupcov týchto osôb, ak v tomto Prevádzkovom poriadku nie je uvedené inak.
c) Odkazy použité v tomto Prevádzkovom poriadku na určité články, časti, odseky alebo prílohy budú bez ďalšieho považované za odkazy na články, časti, odseky alebo prílohy tohto Prevádzkového poriadku.
d) Odkaz na Prevádzkový poriadok bude považovaný za odkaz na tento Prevádzkový poriadok v platnom znení so všetkými dodatkami alebo zmenami.
e) Nadpisy použité v tomto Prevádzkovom poriadku sú uvedené iba pre ľahšiu orientáciu a nemajú vplyv na ich výklad.
3. Záväznosť:
a) Prevádzkovateľ vydáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi najmä zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích predpisov najmä vyhlášky č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, vyhlášky č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská tento prevádzkový poriadok;
b) Každý Užívateľ je povinný sa oboznámiť s týmto Prevádzkovým poriadkom a za týmto účelom je Prevádzkový poriadok umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe do Centra.
c) Vstupom do Centra sa každý zaväzuje tento Prevádzkový poriadok dodržiavať a správať sa v súlade s ním a s pokynmi zodpovedných osôb.
d) Zodpovedné osoby sú s týmto Prevádzkovým poriadkom oboznámené v rámci školenia o bezpečnosti a zdraví pri práci.
e) Za škody spôsobené nedodržaním ustanovení právnych predpisov, tohto Prevádzkového poriadku, pokynov zodpovedných osôb ako aj všeobecných bezpečnostných pravidiel alebo prevenčnej povinnosti nezodpovedá Prevádzkovateľ ale osoba, ktorá tieto pravidlá porušila alebo iná osoba, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov nesie zodpovednosť za takúto osobu.
II. Všeobecné informácie o centre
1. Ak v tomto prevádzkovom poriadku nie je uvedené inak platia tieto všeobecné obmedzenia:
a) Do centra platí všeobecný zákaz vstupu osobám:
i. pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok;
ii. pod zjavným vplyvom alkoholu
iii. so zvieratami s výnimkou zvierat na vôdzke;
iv. nadmerne znečisteným alebo v nevhodnom a neprimeranom oblečení;
v. vzbudzujúcim verejné pohoršenie;
vi. ktorým bol Prevádzkovateľom alebo príslušným orgánom udelený zákaz vstupu alebo obdobný zákaz alebo príkaz.
b) Využívať jednotlivé prevádzky Centra smie len osoba staršia ako 18 rokov.
Mladiství: Členom Centra sa môže stať aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov (“Mladiství”), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu (“Vyhlásenie”): že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecných podmienok členstva a z Prevádzkového poriadku, a že za takúto osobu je zodpovedná i v prípade, že ju nedoprevádza v priestoroch Klubu.
Mladiství (vo veku od 15 do 18 rokov) smú navštevovať až na základe udeleného a podpísaného Vyhlásenia. V prípade, ak zodpovednosť za Mladistvého preberá v rámci dohody o prebratí zodpovednosti a počas lekcie a kurzu a/alebo osobného tréningu inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu tejto zodpovednosti vstupom osoby do príslušnej Prevádzky Centra a jej prevzatím inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb Mladistvého zodpovedný jeho zákonný zástupca.
Deti: Deti od 6 do 15 rokov (“Deti”) smú navštevovať len pre túto vekovú kategóriu určené lekcie a kurzy. Tieto navštevujú v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievode Inštruktora určeného pre tento druh lekcii a kurzov.
Z bezpečnostných dôvodov nie je deťom vstup do posilňovne (Fitness a Kardio zóna) povolený.
V prípade, ak zodpovednosť za Dieťa preberá v rámci dohody o prebratí zodpovednosti a počas lekcie, kurzu a/alebo osobného tréningu inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu tejto zodpovednosti vstupom osoby do príslušnej Prevádzky Klubu a jej prevzatím inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb Dieťaťa zodpovedný jeho zákonný zástupca.
Deťom mladším ako 6 roky nie je vstup do Centra povolený.
c) Užívateľ je povinný:
i. oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho;
ii. riadiť sa pokynmi personálu a zodpovedných osôb určených Prevádzkovateľom;
iii. pri zistení akýchkoľvek závad alebo poškodenia v súlade so všeobecnou prevenčnou zásadou ihneď informovať zodpovednú osobu;
iv. v priebehu využívania Centra neohrozovať zdravie svoje ani ostatných osôb a neznečisťovať priestory Centra;
v. udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch Centra;
vi. neporušovať platné právne normy ani pravidlá slušného správania sa;
vii. nepoškodzovať majetok ani zariadenie Prevádzkovateľa ani tretích osôb a veci užívať tak, aby ich užívaním nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu;
viii. zachovávať zásady a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, zásady a pravidlá ochrany pred požiarmi;
ix. šetrne a hospodárne nakladať s vecami, energiou a vodnými zdrojmi.
d) V Centre je zakázané:
i. fajčiť okrem miest na to vyhradených
ii. vnášať a používať sklenené predmety v Centre, s výnimkou vyhradených zón (recepcia, vnútorná reštaurácia);
iii. používať omamné, psychotropné látky alebo jedy;
iv. manipulovať s otvoreným ohňom;
v. fotografovať alebo vytvárať zvukové alebo zvukovoobrazové záznamy bez súhlasu Prevádzkovateľa;
vi. vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných Užívateľov;
vii. zasahovať do technického vybavenia, strojov a prístrojov;
viii. vykonávať v priestoroch centra akúkoľvek reklamnú alebo propagačnú aktivitu bez súhlasu Prevádzkovateľa;
ix. používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením;
x. používať poškodené hracie a športové zariadenia;
xi. poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy, ploty a zeleň;
xii. poškodzovať oznamovacie a informačné tabule;
xiii. znečisťovať areál;
xiv. vodiť zvieratá do celého areálu Centra.
2. Pri porušení Prevádzkového poriadku alebo ak osoba poškodzuje majetok, zariadenia Prevádzkovateľa alebo tretích osôb alebo ak znečisťuje priestory Centra má Prevádzkovateľ právo zakázať vstup a zamedziť Užívateľovi vstup do Centra alebo ho z Centra vykázať. Vykonaním niektorého z opatrení Prevádzkovateľom nevzniká Užívateľovi právo na vrátenie vstupného.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený neumožniť vstup Užívateľovi pri prekročení kapacít Centra alebo jeho jednotlivých prevádzok alebo pri prerušení alebo obmedzení prevádzky Centra (najmä pri nevyhnutných opravách, údržbe, okolnostiach vyššej moci, ktoré vylučujú zachovanie bežnej alebo komfortnej prevádzky Centra). Užívateľovi z uvedených dôvodov nevzniká žiadny nárok na odškodnenie.
4. Užívateľ je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ako aj všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnenými na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.
5. Užívateľ využíva služby Centra na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom. Za poranenia a úrazy, ktoré si Užívateľ zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním Prevádzkového poriadku alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
6. Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi a tretím osobám porušením Prevádzkového poriadku, neuposlúchnutím pokynov Prevádzkovateľa a poverených osôb, ako aj za stratu zapožičaného športového náradia, kľúčov a za škodu spôsobenú na športovom zariadení a vybavení Prevádzkovateľa, ktorú spôsobil pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodení a Užívateľ je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške. Zodpovednosť za škodu podľa ustanovení právnych predpisov tým nie je dotknutá.
III. Vstup

1. Vstup a využívanie služieb jednotlivých častí Centra je podmienené úhradou vstupného.
2. Užívateľ je povinný dodržiavať otváracie hodiny, ktoré sú umiestnené pri vstupe do Centra. Ak Užívateľ prekročí dobu otváracích hodín je Prevádzkovateľ oprávnený voči Užívateľovi účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov Centra v zmysle platného cenníka.
3. Výška vstupného je stanovená na základe cenníka určujúceho jednotkovú cenu poskytovanej služby. Cena bude určená ako súčin jednotkovej ceny určenej cenníkom a s násobkom každej čo i len začatej poskytovanej služby.
4. Služby a tovar nezahrnuté do služby alebo poskytované nad rámec, ktoré Užívateľ odoberá (odoberie) alebo užíva počas návštevy Centra budú Užívateľovi účtované nad rámec jednotkovej ceny a zaväzuje sa ich uhradiť pri ich odobratí alebo sa zaznamenávajú do systému.
5. Pri vstupe je Užívateľ povinný preukázať svoju totožnosť a udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi so spravovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účelu vstupu do Centra a využívania jeho služieb. Užívateľ vyhlasuje, že všetky poskytnuté informácie sú pravdivé, poskytnutie údajov je dobrovoľné a na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov od posledného vstupu do Centra. Udelený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí doby súhlasu budú údaje anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely.
6. Príslušné časti tohto prevádzkového poriadku môžu stanoviť osobitné podmienky využívania služieb centra.
IV. Registrovaný užívateľ
1. Užívateľ pri svojom vstupe je oprávnený požiadať o vykonanie registrácie vyplnením registračného formulára, uzatvorením zmluvy o členstve spojenej s úhradou registračného poplatku v zmysle cenníka.
2. Po uzatvorení zmluvy o členstve a úhrade registračného poplatku sa stáva užívateľ registrovaným užívateľom na základe čoho mu bude vydaná čipová karta, ktorá ho bude oprávňovať po dobu platnosti využívať služby centra a používať výhody členstva na základe úhrady odpočítaním z kreditu. Kredit musí byť vložený na členskú kartu pred využitím služby alebo zakúpením tovaru.
3. Čipová karta Štandard a Premium je neprenosná a oprávnenia z členstva vyplývajúce môže využívať výhradne osoba na nej uvedená. Pri zistení zneužitia karty (využívaní služieb) inou osobou ako je osoba, ktorá je registrovaná (na koho meno bola vystavená) je Prevádzkovateľ oprávnený od osoby využívajúcej služby centra požadovať úhradu ceny poskytovaných služieb v súlade s cenníkom a pozastaviť registrovanému členovi členstvo alebo mu zakázať vstup do centra.
4. Pri strate, zničení, poškodení alebo zámene čipovej karty je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť Prevádzkovateľovi a prípadne si vyžiadať novú čipovú kartu. Pri vyžiadaní novej karty je registrovaný Užívateľ povinný sa preukázať dokladom totožnosti, prípadne dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia sa účtuje poplatok v zmysle platného cenníka.
5. Registrovaný Užívateľ je oprávnený vstupovať do Centra na základe čipovej karty, na ktorej má kredit za účelom úhrady vstupu. Kredit si môže dobíjať v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej.
6. Ak tento Prevádzkový poriadok neustanovuje inak kredit nie je možné vrátiť. Ak chce Registrovaný Užívateľ ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na čipovej karte (kredit).
7. Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených a ojedinelých prípadoch rozhodnúť o presune kreditu na iného Užívateľa alebo vrátení kreditu, ak registrovaný Užívateľ nemôže bez svojej viny ďalej využívať služby Centra najmä z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a nemožnosti previesť finančné prostriedky na iného registrovaného Užívateľa. Žiadosť o vrátenie je registrovaný Užívateľ povinný podložiť hodnovernými dokladmi.
8. Na ostatné práva a povinnosti registrovaného Užívateľa platia ustanovenia Prevádzkového poriadku primerane.
9. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev. Informácie o web, hesle alebo výške kreditu poskytuje Prevádzkovateľ iba osobne, nikdy prostredníctvom mailu alebo telefónu.
V. Rezervácia
1. V prípade záujmu užívateľa na jednotlivé tréningové programy alebo na niektoré služby Centra je užívateľ oprávnený vykonať rezerváciu.
2. Rezervácia sa uskutočňuje osobne na recepcii Centra po zistení totožnosti užívateľa. Registrovaný Užívateľ je oprávnený vykonať rezerváciu i prostredníctvom diaľkovej komunikácie a to prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa po zadaní osobného čísla registrovaného užívateľa (ID) prideleného pri registrácií.
3. Pre uskutočnenie rezervácie je podmienkou voľná kapacita na poskytnutie danej služby a zaplatenie rezervačného poplatku vo výške ceny rezervovanej služby. Registrovanému užívateľovi v prípade uskutočnenia rezervácie bude počas doby rezervácie na virtuálnom účte viazaný kredit vo výške cenníkovej ceny rezervovaných služieb.
4. V momente kedy v súlade s rezerváciou sa malo začať s využívaním služieb Centra ak nedošlo k stornu rezervácie v súlade s týmto Poriadkom sa rezervačný poplatok využije na úhradu ceny rezervovanej služby. Doklad o úhrade bude k vyzdvihnutiu na recepcii Centra.
5. Po vykonaní rezervácie môže dôjsť k zrušeniu rezervácie prostredníctvom storna. Storno rezervácie je možné vykonať osobne na recepcii Centra alebo registrovaný užívatelia i prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa po zadaní osobného čísla registrovaného užívateľa (ID). V prípade zrušenia rezervácie elektronicky mimo otváracích hodín považuje sa zrušenie rezervácie za doručené až v čase, kedy došlo k otvoreniu Centra v zmysle otváracích hodín.
6. Storno rezervácie je podmienené úhradou storno poplatku, ktorá je v prípade ak k zrušeniu rezervácie dôjde v plynúcej lehote 24 hodín pred predpokladaným termínom poskytovania služby vo výške 100% ceny rezervovanej služby.
7. V prípade, ak sa Registrovaný Užívateľ nezúčastní alebo vykoná zrušenie rezervácií v plynúcej lehote 24 hodín pred predpokladaným termínom poskytovania služby 3 tréningov rezervovaných počas obdobia 3 mesiacov, bude mu zablokovaná možnosť rezervácie prostredníctvom diaľkovej komunikácie a to prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa po zadaní osobného čísla registrovaného užívateľa (ID) prideleného pri registrácií na obdobie dvoch týždňov.
Bezpečnosť, údržba a čistota
VI. Čistota
1. Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne po ukončení prevádzky externou firmou a priebežne podľa potreby. Priestory centra sa podľa druhu podlahy povysávajú, poumývajú vlhkým mopom alebo handričkou alebo pozametajú. Mop a handrička sa oplachujú v horúcej vode so saponátom alebo dezinfekčným prostriedkom. Raz za štvrťrok sa vykonáva celkové upratovanie vrátane umytia okien, dverí a svietidiel. Sprchy a toalety sa umývajú a dezinfikujú denne. Upratovanie zahŕňa dezinfekciu sociálnych zariadení a spŕch, povysávanie podláh, očistenie strojov, úpravu plážových ihrísk, skontrolovanie detského ihriska. Raz za dva týždne v súlade s vyhláškou č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská sa čistí detské pieskovisko prekopávaním, prehrabávaním a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. Nádoby na odpad vo vnútorných priestoroch Centra sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.
2. Na sanitáciu a dezinfekciu slúžia jednoduché pomôcky – vedrá, utierky, kefy, čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu. Centrum je vybavené dostatočným množstvom čistiacich prostriedkov.
3. Rolky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu. Z hygienických dôvodov nie je dovolené sa v priestoroch spŕch holiť.
4. Vykurovanie a osvetlenie priestorov je zabezpečené Prevádzkovateľom. Vetranie zabezpečuje Prevádzkovateľ v uzavretých priestoroch Centra vzduchotechnikou a klimatizáciou.
5. Lekárnička je umiestnená v priestoroch recepcie a je vybavená základným zdravotníckym materiálom a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná.
6. Kontrola zariadení a ich častí sa vykonáva podľa návodu a v intervaloch uvedených výrobcom. Kontrolou sa rozumie:
a) bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia spôsobené vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt, predmetov s ostrými hranami, či nechýbajú súčasti, nadmerné opotrebovanie, narušená stabilita zariadení, nefunkčnosť hracích prvkov, porušenosť bezpečnostných náterov, doskočiska a pod.;
b) prevádzková kontrola zameraná na overenie funkcie a stability zariadenia a to najmä z hľadiska opotrebovania sa vykonáva podľa plánu prevádzkovej kontroly, ktorý sa schvaľuje na príslušný kalendárny rok;
c) ročná hlavná kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti ihriska a to minimálne 1 krát ročne, podľa schváleného plánu ročných kontrol, ktorý sa vydáva na 3 roky.
7. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby. O vykonaní kontrol sa vedú záznamy. Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky a predchádzanie úrazov.
8. Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť budú priebežne a bezodkladne odstránené. Ak to nie je možné, treba zariadenie zabezpečiť tak, aby sa nemohlo použiť, napríklad umiestniť zábranu alebo odmontovať časti, ktoré sú poškodené. Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť je potrebné označiť tabuľkou „ZÁKAZ POUŽÍVAŤ“. Za označenie je zodpovedný Prevádzkovateľ, ktorý tak urobí neodkladne po tom ako túto skutočnosť zistil.
9. Oznam o zákaze fajčenia a vstupu so zvieratami.
10. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov detského ihriska, každý je oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania:
– číslo 112 – integrovaný záchranný systém,
– číslo 158 – štátna polícia,
– číslo 155 – záchranná zdravotná služba
– číslo 150 – hasiči
11. Osobu prevádzkovateľa zodpovednú za centrum možno volať na číslo: +421 910 955 595
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky.
2. Prevádzkový poriadok je platný od 05. novembera 2012