Skupinové cvičenia

Vo FitCampe môžete cvičiť pod dohľadom osobného trénera alebo v rámci skupinových cvičení.

VZPIERANIE

Hodina je určená pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť si techniku vzpierania a sú zamerané na:

  • nácvik techniky disciplín olympijského dvojboja trh/nadhod
  • rozvoj sily, rýchlosti, výbušnosti, flexibility
  • posilnenie stredu tela
  • prevenciu zranení
  • školu drepu
Škola drepu

Tréningy sú zamerané na nácvik a zdokonaľovanie správneho pohybového vzoru tréningového prostriedku hlboký drep. Postupuje sa v zmysle koncepcie Školy drepu, ktorá predstavuje syntézu overených postupov didaktiky a metodiky nácviku a zdokonaľovania drepu. Tréningy sú orientované na osvojenie techniky hlbokého drepu a na osvojenie rôznych variácií tréningového prostriedku drep, so zámerom postupného zaraďovania týchto cvičení do procesu rozvoja kondičných schopností. V prípravných fázach spoločnej prípravy sa dohliada na hodnotenie techniky vykonania drepu a na cielenú korekciu chýb. Po osvojení a zdokonaľovaní tréningového prostriedku sa orientuje pozornosť na rozvoj úrovne silových schopností, rešpektujúc individuálne dispozície klienta, športovca a so zreteľom na ciele vlastnej pohybovej a kondičnej prípravy.


Vzpieračské techniky

„Vzpieračské techniky“ sú istou formou nadstavby Školy drepu so zameraním na nácvik a zdokonaľovanie špeciálnych tréningových prostriedkov a súťažných disciplín vzpierania. V prípravných fázach spoločnej prípravy sa dohliada na hodnotenie techniky vykonania špeciálnych tréningových prostriedkov a na cielenú korekciu chýb. Po osvojení a zdokonaľovaní špeciálnych tréningových prostriedkov a súťažných disciplín vzpierania sa koncentruje pozornosť na rozvoj úrovne špeciálnych silových schopností rešpektujúc individuálne dispozície klienta a so zreteľom na ciele a charakter vlastnej pohybovej a kondičnej prípravy. Cieľom rozvíjajúcich tréningov nie je realizovať športovú prípravu vrcholového vzpierača, ale inovovať vlastnú prípravu klienta o komplexné tréningové prostriedky a špeciálny rozvoj vybraných pohybových schopností.